Home » Sosyal Bilimler 2023/b5

Sosyal Bilimler 2023/b5

İŞLETMELER VE YEŞİL DÜŞÜNCE

Editörler: Doç. Dr. Yavuz Tansoy YILDIRIM ve Dr. Öğr. Üyesi Cemal ÇELİK
      

Yayın Evi   : Turkuazkey Akademik
        Yayınlar 
Boyut     : 16x24 
Sayfa Sayısı : 302
Baskı Sayısı : 1 
Dili     : Türkçe
Tarihi    : Ekim 2023 
Kağıt/Renk  : Kitap Kağıdı/Tek Renk
Kapak/Renk  : Karton Kapak

Kitap Satış Fiyatı: 245 TL

İŞLETMELER VE YEŞİL DÜŞÜNCE
Son yıllarda işletmeler, hem örgüt iç ve çevresiyle olan ilişkilerinde 
ortaya çıkan olumsuzlukları en aza indirmesi sürecinde hem de rekabet 
gücünde avantaj elde etmesinde çevreci yaklaşımlara ve yönetim 
biçimlerine yönelmektedirler. İşletmelerin çevre kalitesini arıttırmak, 
yeşil bir çevrenin oluşması için faaliyet göstermek ve benimsedikleri 
anlayış etrafında yatırımlarını şekillendirmeleri ulusal ve uluslararası
pazarda başarılı olabilmelerinde etkili olabilmektedir. İnsanlar tarih 
boyunca doğaya müdahale etmişlerdir ve etmeye devam edeceklerdir 
ancak bu müdahalenin şekli ve kapsamı çok önemlidir. Günümüzde 
insanın, insan-dışı yaşam formlarına müdahalesi çok fazladır ve bu durum 
gittikçe kötüleşmektedir. İnsanın doğaya müdahalesini azaltabilmek için 
mevcut yönetim uygulamalarının, yeşil odaklı anlayış çerçevesinde 
yeniden şekillendirilmesi ve düzenlenmesi gerekir. Yeşil yönetim 
politikaları; teknolojik gelişimin yönünün seçilmesi, yönetim 
kaynaklarının kullanımı ve yatırımların yönlendirilmesi gibi eylemleri 
içerir. Yönetimsel değişimlerin; ekonomik, teknolojik ve ideolojik 
yönleriyle, insan ve çevre arasında sürdürülebilir bir denge içerisinde 
gerçekleştirilmesi gerekir. Yeşil denge anlayışı, kirlilik sınırlarını 
belirleyen, çevre bilincini geliştiren, çevresel etkinlikleri özendiren, 
kurumsal ve örgütsel yapıyı belirleyen ve çevresel adaleti gözeten geniş 
kapsamlı bir alanı ifade eder. 
1990’lı yılların sonlarına doğru ortaya çıkan ve 2000’den itibaren 
yaygınlaşarak günümüze kadar gelmiş olan yeşil yönetim anlayışının ana 
teması, işletmelerin çevreye duyarlı yönetim anlayışı benimseyerek 
faaliyette bulunmalarına dayanmaktadır. Bu anlamda yeşil yönetim, yeşil 
teorik söylemlerin hayatın tüm alanlarında pratik olarak etkin 
kılınmasında önemli bir fonksiyon işlevi görür. Özellikle doğal 
kaynakların, ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde diğer sektörel 
politikalarla (enerji, ulaştırma v.b.) entegrasyonunu güvence altına almayı 
amaçlamaktadır.